A.G. Vishnevsky Institute of Demography // HSE University // 3 Bolshoy Trekhsvyatitelskiy lane (office 303) // Moscow 109028, Russia // T: +7-(495)-772-95-90*11864/*11824 // E: demreview@hse.ru

Представитель редакции

Anastasiya Pyankova
Managing Editor

Представитель технической поддержки

Mr Kirill Reshetnikov